Year Senior Prefect

1908

E.J.Rajaratnam

1909

K.Chornalingam

1909

C.J.Chinnappah

1910

C.J.Chinnappah

1910

A.T.Sabaratnam

1911

J.C.Eliathamby

1912

--

1913

A.C. Abraham

1914

S.Sellathurai

1915

V.Ponnusamy

1915

J.C.Handy

1916

C.C.B.Kumarakulasinghe

1916

Sam Sabapathy

1917

R.A.Alagaratnam

1918

R.A.Alagaratnam

1919

V.Manickam

1920

J.N.Kadirgamar

1921

G.S.Chelliah

1921

E.M.Ponnuthurai

1922

P.W.Ratnam

1922

J.B.Hunt

1923

J.M.Singanayagam

1924

C.A.W.Edwards

1925

J.W.W.Jehoratnam

1926

F.D.M.Canagasabey

1927

W.J Edwards

1928

C.R.Nomam

1928

R.C.Daniel

1929

S.J.Asbury

1930

W.T.Gunaratnam

1931

W.T.Gunaratnam

1932

W.T.Gunaratnam

1933

A.K.Black

1934

C.C.George

1934

S.C.Jesudasaon

1935

S.Ponnuthurai

1936

G.J.Thambapillai

1937

T.Vandendriesen

1938

V.Benjamin

1939

S.Nadarajah

1940

P.Benjamin

1940

R.R.Scott

1941

R.R.Scott

1942

J.M.Rajaratnam

1943

P.T.Sivaprakasam

1944

P.T.Sivaprakasam

1945

P.T.Sivaprakasam

1945

P.Nagamuthu

1946

V.A.Benjamin

1946

V.Sivaprakasam

1947

T.Vivekananthan

1947

T.Kadirgamar

1948

S.C.Karunananthan

1948

A.A.Martyn

1948

S.Panchalingam

1949

S.Panchalingam

1949

D.J.Rasaiah

1950

E.J.Samuel

1951

E.J.Samuel

1951

C.E.Anandarajan

1951

R.K.Pillai

1952

C.J.Somasunderam

1952

P.Ratnesar

1953

V.Yogaratnam

1954

C.Sathiamoorthy

1954

R.A.Benjamin

1955

M.Tharmavarathan

1956

N.Y.Maurice

1956

S.M.V.Tissanayagam

1957

S.M.V.Tissanayagam

1957

S.Sivasubramanium

1958

S.Sivasubramanium

1958

K.T.Sivapatham

 
Year Senior Prefect

1959

G.R.Chandrarajah

1960

S.Periyasamy

1960

M.Karunakaran

1961

T.Sivashanmugam

1962

T.Sivashanmugam

1963

T. Varunalingam

1964

M.Gnanasambanthan

1965

N.Gnanalingam

1966

R.B.S.Arasaratnam

1966

P.Kanagadurai

1967

W.A.Wijayakumar

1967

S.M.Mootathamby

1968

S.M.Moothathamby

1968

T.Vipulananthamoorthy

1969

K.K.C.Harideva

1970

K.K.C.Harideva

1970

S.Kokulathasan

1971

S.Antonypillai

1972

S.Antonypillai

1972

P.Rajadurai

1973

A.Raveendran

1974

N.T.Thevarajah

1974

N.Gowripalan

1975

N.Gowripalan

1975

V.Muralitharan

1976

A.S.Canagarajah

1977

J.R.Joshua

1978

S.J.Jebaratnam

1979

S.J.Jebaratnam

1979

N.Ketheesan

1980

D.M.Ratnarajah

1981

D.M.Ravindra

1982

T.Thushyanthan

1983

J.J.Navaranarajah

1983

R.Mahinda

1984

S.Nirthanan

1985

C.N.Canagarajah

1986

G.P.Jeyaveerasingham

1987

--

1988

P.T.P.Ketheeswaran

1989

S.N.Bhuvanaratnam

1990

T.Satheesan

1991

--

1992

S.Sabesan

1993

M.Kandeepan

1994

A.S.Selvadurai

1995

G.Ratharamanan

1996

N.S.Rajeev

1997

U.JudeDhushyanthan

1998

A.RexPradeepan

1999

A.T. Gowripahan

2000

A.DineshEbeneezer

2001

M.Mathuran

2002

M.Pankajan

2002

R.Thevamaran

2003

R.Thevamaran

2003

S.Ghopinath

2004

M.Sutharsan

2005

P.Thivagaran

2006

A.Akshayan

2007

K.Sujanthan

2008

P.B.Benedict

2009

S.Gawsalyan

2010

V.Harivathanan

2011

H.SolomonRajaram

2012

N.Kiruthigan

2013

G.AbrahamAnojan

2014

N.Kadootkajan

2015

D. Julius Charoon


You may contact the Board by email to College Senior Prefect or Ph 94 21 222 2432.