Handy House - ( A ) Green

Senior House Master Mr. J. B. Nimalraj
Deputy Senior House Master Mr. S. P. Thayparan
Senior Captain T. B. Andersan
Senior Vice Captain S. Yojeevan
Senior Treasurer E. Kirishanth
Captain 6 & 7 M. Mithulan
Vice Captain 6 & 7 J. Sivappranath
Captain 8 & 9 J. Antony Jeyanithusan
Vice Captain 8 & 9 R. Piruthusan
Captain 10 & 11 A. Thanusan
Vice Captain 10 & 11 S. Kumaran

 


Johnstone House - ( B ) Blue

Senior House Master Mr. L. Satgunarajah
Deputy Senior House Master Mr. N. Piratheepan
Senior Captain S. Anojan
Senior Vice Captain A. Kishjanthan
Senior Treasurer U. Uthayaroshan
Captain 6 & 7 S. Thivian
Vice Captain 6 & 7 S. Naveeshan
Captain 8 & 9 S. Juliad Dinoshan
Vice Captain 8 & 9 G. Judit Paroshan
Captain 10 & 11 S. Sabies
Vice Captain 10 & 11 G.I. Gold Sajan

 


Pargiter House - ( C ) Red

Senior House Master Mr. C. Thayaparan
Deputy Senior House Master Mr G. Gopikrishna
Senior Captain V. Piravin
Senior Vice Captain R. Shangeevan
Senior Treasurer B. Atchchuthan
Captain 6 & 7 S. Edenezar Johanan
Vice Captain 6 & 7 M. Sudarovijan
Captain 8 & 9 C. Kuhananth
Vice Captain 8 & 9 U. Sulaxshan
Captain 10 & 11 V. Sinthujan
Vice Captain 10 & 11 R. Iynkaran

 


Peto House - ( D ) Purple

Senior House Master Mr. S. Uyirovium
Deputy Senior House Master Mr. A. D. Surendran
Senior Captain J. Mathurankan
Senior Vice Captain P. Sasvithan
Senior Treasurer E. Anoojan
Captain 6 & 7 A. Sauninraj
Vice Captain 6 & 7 P. Piranavan
Captain 8 & 9 G. Umakrishana Sarma
Vice Captain 8 & 9 Y. Mathushan
Captain 10 & 11 E. Rojeemekaran
Vice Captain 10 & 11 M. Thanushan

 


Thompson House - ( E ) Yellow

Senior House Master Mr. T. Thabanesan
Deputy Senior House Master Mr. M. Lingeswaran
Senior Captain E. Diroshan
Senior Vice Captain S. Harikaran
Senior Treasurer P. Divon
Captain 6 & 7 J. Barmigan
Vice Captain 6 & 7 M. Sarujan
Captain 8 & 9 M. Antony Jeyalan
Vice Captain 8 & 9 M. Hemathushan
Captain 10 & 11 A. Ravivarman
Vice Captain 10 & 11 T. Thenushan